Název projektu Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16 037/0000291
ORG /VS projektu* 2310291000000 / 2370291
Prioritní osa OP PPR Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR 4.2. Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Datum zahájení realizace 1.11.2017
Datum ukončení realizace 31.8.2019
Projektový manager: Ing. Helena Součková CSc.

Cílem projektu je řešení inkluze ukrajinské menšiny pro zkvalitnění výuky zahradnictví ve SZŠ a SOU s.r.o. V projektu propojíme aktivity multikulturní výchovy, podpoříme občanskou výchovu simulací jednání s osobami s rozhodovací pravomocí. Ve floristickém kroužku posílíme soudržnost ukrajinských a českých žáků. Zpracováním ukrajinsko-českého slovníku a mobilitou pedagogů podpoříme kvalitu vzdělávání. S pomocí školního asistenta usnadníme přechod ukrajinských žáků na další vzdělávání.

Projekt je členěn na tyto klíčové aktivity:

KA 01 Propojení aktivit multikulturní výchovy s environmentální výchovou v globálních souvislostech

KA1 navazuje na téma I. Rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol z hlediska výuky zahradnictví na SZŠ a SOU Praha s.r.o. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zpřístupnění výuky oboru Zahradnictví pro ukrajinskou menšinu na škole a zvýšení kvality odborné výuky všech žáků Střední zahradnické školy pro vyšší uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Zásadním výstupem bude prohloubení výuky a motivace k intenzivnějšímu občanskému životu u žáků, kteří jsou zařazeni do cílové skupiny. Významný je multiplikační efekt pro další ročníky při udržitelnosti projektu a příklad dobré praxe pro další školy, které se zajímají o inkluzi žáků z národnostních menšin. Písemným a kontrolovatelným výstupem bude zpracování zkušeností z řešení inkluze do metodických materiálů.

V současné době jsou v zahradnictví přijímáni Ukrajinci u většiny firem na manuální a méně kvalifikované práce. V projektu se snažíme připravit žáky z ukrajinské a ruské menšiny na kvalitnější pozice. Žáci získají dovednosti a kompetence a znalosti k vedení zahradnických a potravinářských firem, získají znalosti a vědomosti nutné pro přípravu ke studiu na vyšším stupni vzdělávání. Zlepšíme jejich kompetence při jednání na úřadech a přispějeme k jejich občanské angažovanosti v ČR.

Pedagogové školy si zlepší kvalitu své pedagogické činnosti. Zlepší se vztah mezi školou a rodinou mezikulturními aktivitami.

Ke stažení:
1) Volby
2) Matematika – 1 díl / Matematika – 2 díl
3) Zelinářství
4) Kácení
5) Výsadba a kácení stromů
6) Komposty

Uvedené produkty klíčové aktivity jsou financovány a realizovány z projektu OP Praha pól růstu s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291 a názvem Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví.

KA 02 Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů zaměřených na soudržnost ukrajinských žáků s místní komunitou uvádíme tyto metodické listy

KA 2 navazuje na téma II Komunitní aktivity a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit. Nejprve si pedagogové volnočasových aktivit se zaměřením na floristiku zpracují metodiku floristického kroužku, kde se žáci ukrajinské národnosti metodou „Learning by doing „ budou učit český jazyk a zároveň si doplní a prohloubí odborné předměty jako je květinářství ve výuce Zahradnictví. Ve floristickém kroužku v návaznosti na harmonogram realizace projektu je vždy uvedeno téma, ke kterému budou směřovat jejich práce. Témata jsou zvolena podle svátků, jako jsou Vánoce, Valentin, Dušičky, MDŽ, Den matek, ale i tematicky bude zpracovaná problematika ozdobených oken truhlíky tj. téma Okna plná květin. Další téma mají název Sušená vazba a Bylinky. Kroužek ve školním roce bude probíhat jednou týdně. Na závěr tématu bude výstavka prací ve škole spojená se soutěží a s odměnou pro první tři žáky. Výstupem KA bude podpora ukrajinských žáků ve výuce českého jazyka ve formě volnočasových aktivit při floristice. Výstupem bude metodika floristického kroužku sepsaná jako příklad dobré praxe s návody na jednotlivá floristická témata.  Písemným a kontrolovatelným výstupem bude zpracování zkušeností z řešení inkluze do metodických materiálů.

Účastníci volnočasové aktivity tj. jak ukrajinská menšina, tak i majoritní populace na floristickém kroužku získají praktické i teoretické znalosti a dovednosti květinářské vazby. Budou probrány dovednosti klasické vazačské floristické práce, ale i moderní způsoby vazby. Žáci si prohloubí své konkrétní zkušenosti práce s rostlinným materiálem živým a sušeným. Účastníci aktivity mohou získat kvalitnější pracovní uplatnění v prodejnách květin a v zahradnických centrech.

Výsledek projektu u ukrajinské menšiny bude hodnocen s pomocí dotazníkového šetření a prokázáním účasti jednotlivých žáků na aktivitách projektu. Ke kontrole budou předloženy prezenční listiny. Na závěr floristického kroužku bude zpracován účastníky aktivit dotazník, který ověří užitečnost a význam pro studium květinářství a pro získání kompetencí a dovedností žáků školy. Zkušené floristky se uplatní na trhu práce v Praze jako vedoucí květinových síní nebo zahradnických center. Floristický kroužek na závěr svých činností uspořádá výstavu ve škole spojenou se soutěží a budou vyhodnoceny nejlepší vazby.

Ke stažení:
1) Floristický kroužek
2) Vánoce stokrát jinak
3) Velikonoce stokrát jinak
4) Floristika

Uvedené produkty klíčové aktivity jsou financovány a realizovány z projektu OP Praha pól růstu s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291 a názvem Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví.

KA 03: Mobilita pedagogických pracovníků

V této klíčové aktivitě uskutečníme výjezd pedagogů Střední zahradnické školy a Středního odborného učiliště Praha s.r.o. do Německa do škol, kde se naši pedagogové seznámí se zkušenostmi s řešením inkluze. Mobilita je plánována o prázdninách a zkvalitní výuku a aktivity v průběhu školního roku 2018/2019 a o prázdninách v lednu 2019. Každý pedagog se zaměří na vybraná témata řešení inkluze v Německu. Po návratu bude uspořádán workshop v aule škole, kde každý jednotlivě bude mít přednášku s následnou diskuzí o zkušenostech, které získal krátkým pobytem v německé škole v Berlíně. Budou diskutována témata, jako je šikana u národnostních menšin, činnost školního asistenta ve třídě s národnostní menšinou, dobré vztahy rodiny a školy, návaznost studia na vyšším stupni ve školství pro žáka z národnostní menšiny.

Výstupem této klíčové aktivity bude cestovní zpráva, ve které budou uvedeny výsledky jednání a exkurzí zpracované do Příkladů dobré praxe. Cestovní zpráva bude uvedena na webových stránkách projektu.

Ke stažení:
1) Cestovní zpráva 1
2) Cestovní zpráva 2

Uvedené mobility klíčové aktivity jsou financovány a realizovány z projektu OP Praha pól růstu s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291 a názvem Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví.

KA 04: Zpracování ukrajinsko českého zahradnického slovníku

Čtvrtá KA je vedena jako doplňková. Zpracováním ukrajinsko-českého zahradnického slovníku zapojíme do projektu pedagoga paní doc. Tatiana Sverdan, CSc., která je absolventkou filologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je lektorkou ukrajinského jazyka a externě vyučuje na FF UK.  Paní docentka byla doporučena Českou asociací ukrajinistů.

Výstupem této klíčové aktivity bude ukrajinsko český slovník využitelný v druhém roce řešení projektu. Slovník bude mít  minimálně 180 hesel a bude publikovaný na webových stránkách školy a projektu.

Slovník je zpracován jako slovník odborné terminologie se zaměřením na zahradnictví a bude sloužit zahradnickému odbornému školství s ukrajinskou menšinou. Žáci díky slovníku lépe porozumí vykládanému předmětu a mohou se hlouběji zabývat zahradnictvím. Přesah slovníku je i mimo cílovou skupinu v hloubětínské škole a má multiplikační efekt.

Ke stažení:
Slovník

Uvedený produkt klíčové aktivity je financován a realizován z projektu OP Praha pól růstu s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291 a názvem Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví.

KA 05 Přechod žáků s odlišným jazykem

Pátá klíčová aktivita je doplňková a řeší usnadnění přechodu žáků s odlišným mateřským jazykem s pomocí školních asistentů.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu jak ve škole, tak přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, podporu při přípravě na školu. Zajišťuje pomoc žákům při přípravě na vyučování před hodinou, pomoc při psaní úkolů, případné doučování, příprava učebních pomůcek a potřeb zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Dbá o utužení sebevědomí žáků z ukrajinské menšiny, pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti. Školní asistent zajišťuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování exkurzí školy a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školního asistenta je náročná pro přechod žáků s ukrajinskou národností ze střední školy na vyšší odborné školy a na univerzity. Zde bude úloha školního asistenta při přípravě na vyšší stupeň vzdělávání a při výběru vhodného typu vysoké školy. Činnost školního asistenta se nesoustředí jen na přechod na vyšší vzdělávání, ale i na přechod do vyššího ročníku střední školy. Činnost školního asistenta se projeví v pomocí ukrajinským žákům při všech aktivitách projektu. Školní asistent bude pomáhat slabším žáků ukrajinské národnosti ke zvládnutí odborné výuky. Bude pomáhat s překladem termínů a bude učit ukrajinské žáky správnosti vyjadřování. Školní asistent bude manuálně zručný, protože bude usnadňovat žákům školy aktivity ve floristickém kroužku.