Projekty

Mezi významné aktivity školy patří také realizace projektu Evropské unie, která přispívá k naplňování cílů a priorit školy.

V rámci těchto projektů dochází ke zkvalitňování výuky zahradnictví, rozvoji myšlení v globálních souvislostech, vytváření studijních a pracovních materiálů, zlepšení materiálně technického vybavení školy, rozšíření nabídky volnočasových aktivit, zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v rámci DVPP, rozvoji projektové výuky a možnosti zahraničních stáží učitelů a žáků.

Název: Šablony 2020

Číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001414
Datum zahájení a konce: 1.1.2020 – 31.12.2022