Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání do 31. ledna 2024, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Přijímací řízení bude probíhat dle Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon) a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Zákona 500/2004 Sb., (správní řád)

Podání přihlášek do 1. března 2024 !!! 

 Studijní obor:

  ZAHRADNICTVÍ, kód 41-44-M/01

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradnictví je 30 žáků.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou : 

1. termín:  

2. termín:  

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Kriteria přijímacího řízení-studijní obor: Zahradnictví

 Učební obor:

ZAHRADNÍK, kód 41-52-H/01
PRODAVAČ – Florista, kód 66-51-H/01

Tříleté denní studium ukončené výučním listem

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradník je 12 žáků.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Prodavač -Florista je 12 žáků.

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.