Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání do 31. ledna 2022, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Přijímací řízení bude probíhat dle Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon) a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Zákona 500/2004 Sb., (správní řád)

Podání přihlášek do 1. března 2022 !!! 

 Studijní obor:

  ZAHRADNICTVÍ, kód 41-44-M/01

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradnictví je 25 žáků.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou : 

1. termín:   12. dubna 2022

2. termín:   13. dubna 2022

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Kriteria přijímacího řízení-studijní obor: Zahradnictví

 Učební obor:

ZAHRADNÍK, kód 41-52-H/01
PRODAVAČ, kód 66-51-H/01 se zaměřením na prodej květin

Tříleté denní studium ukončené výučním listem

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zahradník je 22 žáků.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Prodavač je 10 žáků.

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče potvrzená lékařem na přihlášce.

Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

Kriteria přijímacího řízení – učební obor: Zahradník

Kriteria přijímacího řízení – učební obor: Prodavač